Jan Nepomucký jako legenda

S historickou postavou doktora Johánka z Pomuka, generálního vikáře pražského arcibiskupa, je spjato tolik mýtů a legend, jako s málokterým světcem katolické církve. Prvním, kdo vnesl zmatek do mozaiky Janova života, byl rakouský kronikář, vzdělanec a diplomat Thomas Ebendorfer z Haselbachu (1388-1464). Ten ve svém díle Kronika římských králů jako první přichází z teorií, že za usmrcením Johánka z Pomuka stálo hájení zpovědního tajemství. Jan údajně nehodlal prozradit králi Václavu IV. obsah svátosti smíření královny Žofie, jejímž měl být údajně zpovědníkem. Rozlícený král nechal za tuto opovážlivost Pomuka utopit. Historik Wáclav Wladivoj Tomek (1818-1895) sepsal seznam všech známých členů královského dvora Václava IV. a jeho choti, královny Žofie.

Přečíst celý příběh

Jan Nepomucký - svorník mezi Čechy a Němci

Snad žádný jiný světec katolické církve se netěší takové oblibě a úctě zároveň mezi Čechy i Němci (a vlastně též i Rakušany) jako Jan Nepomucký. Koneckonců historický Johánek z Pomuka patrně hovořil česky i německy. Jeho otec, rychtář osady Pomuk v jihozápadních Čechách, se jmenoval Velflín či Volflín, což je zdrobnělina z německého Wolfgang. Janův otec tak byl zřejmě potomkem německých kolonistů, kteří v 13. století v hojném počtu osidlovali česká klášterní panství. Podle svého otce je světec v pramenech často označován jako Johánek Velflínův.

Přečíst celý příběh

Skutečný Jan z Pomuka

Jan z Pomuka se narodil ve 40. letech 14. století v Pomuku v jihozápadních Čechách. V té době se jednalo o trhovou ves, která náležela nedalekému cisterciáckému opatství Panny Marie. V době Janova narození se pro klášter i vesnici současně užívaly názvy Pomuk i Nepomuk, až po husitských válkách, pro klášter devastujících, se ustálil název Nepomuk. Z toho důvodu se od té doby setkáváme s Janem Nepomuckým, a to i přesto, že on sám se tituloval Johánkem z Pomuka. Otcem Jana Nepomuckého byl nepomucký rychtář Velflín. Jeho jméno, zdrobnělina německého Wolfganga, napovídá, že by se mohlo jednat o potomka německých kolonistů z 13. století. Janova matka je bohužel zahalena rouškou tajemství, její jméno, původ i vše ostatní není známé.

Přečíst celý příběh

Cesta Jana Nepomuckého mezi světce a patrony země české

Pro vznik svatojánského kultu bylo zásadní přenesení těla Jana z Pomuka z kostela sv. Kříže při klášteře cyriaků (dnes zde stojí hotel Intercontinental), kde bylo uloženo po vytažení z Vltavy, do katedrály sv. Víta v Praze. Zde došlo k jeho uložení do hrobu, který se nachází před vstupem do kaple sv. Erharda a Otýlie. Právě ve funkci oltářníka této kaple započal Johánek svou církevní kariéru. K uložení Janových ostatků ve svatovítské katedrále došlo mezi lety 1396-1416. V roce 1480 inventář svatovítského pokladu zaznamenává votivní dar ke cti „blahoslaveného Jana z Pomuka“, což je nepochybný důkaz toho, že se Johánek už tehdy začal stávat cílem prosebných modliteb zbožných katolíků.

Přečíst celý příběh

Prameny o Janu Nepomuckém

Pravděpodobná podoba tváře sv. Jana Nepomuckého, která vznikla rekonstrukcí rozsáhlé dokumentace kosterních pozůstatků, jenž byla provedena v 70. letech 20. století antropologem Emanuelem Vlčkem. Výsledná práce antropologů Evy Vaníčkové a Ondřeje Bílka byla slavnostně odhalena 19. března 2019 v budově arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku v rámci výročí 290 let od Nepomukovy kanonizace (19. března 1729) a 300 let od objevení Janova „zázračného“ jazyka (15. dubna 1719).

Přečíst celý příběh